Ewaluacja procesu kształcenia

Działania realizowane w ramach ewaluacji procesu kształcenia są jednym z elementów systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie.

Głównym zadaniem jest przygotowanie procedur metodologicznych oraz realizacja i opracowanie wyników badań dotyczących różnych aspektów kształcenia w uczelni. Wyniki tych badań mają dostarczyć informacji władzom uczelni na temat odpowiednich kierunków działań i w efekcie przyczynić się do doskonalenia jakości kształcenia we Wszechnicy Polskiej oraz promowania dobrych rozwiązań w zakresie dydaktyki, poprawy standardów i warunków kształcenia, modernizacji programów i sposobów nauczania, zwiększania konkurencyjności absolwentów Wszechnicy Polskiej na rynku pracy.

Podsystem ewaluacji procesu kształcenia stanowią:

  1. Prorektor ds. organizacyjno-programowych – koordynator podsystemu
  2. Uczelniana Rada ds. Zapewnienia Jakości
  3. Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości
  4. Dział programowania, metodyki i ewaluacji
  5. Biuro Karier
  6. Zakład Badań Społecznych
  7. Przedstawiciele samorządu studentów
  8. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

Mając na celu stałe zapewnianie jakości kształcenia przeprowadzane są badania opinii  studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, jak również opinii nauczycieli akademickich o warunkach kształcenia oraz opinii pracodawców o kwalifikacjach absolwentów.

Ankietowe badania opinii  studentów  i słuchaczy studiów podyplomowych, jak również opinii nauczycieli akademickich przeprowadzane są w formie anonimowych ankiet, po zakończeniu semestralnego cyklu zajęć dydaktycznych.

Wyniki badań ankiet są wykorzystywane w ramach WSZJK do oceny programów kształcenia, obsady zajęć i jakości obsługi administracyjnej studentów i słuchaczy.

RAPORT
z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych
Kierunek Pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia
rok akademicki 2013/2014    raport 

z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych
Kierunek Filologia – studia pierwszego stopnia
rok akademicki 2013/2014    raport  

RAPORT
z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych
Kierunek Filologia – studia drugiego stopnia
rok akademicki 2013/2014    raport